DANH SÁCH GVCN LỚP 12 CỦA CÁC KHÓA HỌC SINH  (từ năm 1985 đến 2018).

DANH SÁCH GVCN LỚP 12 CỦA CÁC KHÓA HỌC SINH (từ năm 1985 đến 2018).

STT Năm TN Số lớp 12 Tổng số HS toàn trường Họ và tên GVCN (theo thứ tự các lớp A, B, C, …) Phân công lấy thông tin về hS, Ban đại diện khóa, lớp; Các HS thành đạt , … – Danh sách Ban liên lạc của khối, lớp (nếu có) – Các thông tin khác (DS các HS có học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư; các nhà doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo, quản lý các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, ….);

– Các đề xuất của các em.

1 1985 3 503 Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Thị Xuân, Cao Ngọc Nguyên Đ/c Đào+

đ/c Trang

2 1986 3 629 Phạm Bá Quát, Trương Thị Huyên, Nguyễn Cảnh Tĩnh Đ/c Đào+

đ/c Trang

3 1987 4 673 Phan An, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Nguyệt, Dương Thị Trường Đ/c Đào+

đ/c Trang

4 1988 4 708 Đinh Sơn Hà, Nguyễn Thị Luân, Nguyễn Thị Xuân, Trịnh Thị Quyến Đ/c Đào+

đ/c Trang

5 1989 5 653 Nguyễn Danh Du, Hoàng Thị Xuân, Trương Thị Huyên, Trịnh Thị Khoát, Nguyễn Văn Chí Đ/c Du
6 1990 5 604 Phạm Bá Quát, Đặng Kim Duyên, Trương Thị Huyên, Hồ Thị Thể, Nguyễn Văn Hải Đ/c Hải HT
7 1991 5 489 Dương Thị Trường, Vũ Thị Hương, Phan An, Nguyễn Ngọc Nhuận, Nguyễn Thị Nguyệt, Đ/c Bá+

đ/c Phương sử

8 1992 4 559 Nguyễn Quang Hải, Hoàng Thị Xuân, Nguyễn Danh Du, Lê Thị Lý Đ/c Du
9 1993 3 692 Nguyễn Xuân Phượng, Đặng Kim Duyên, Trương Thị Huyên Đ/c Du
10 1994 6 961 Phạm Bá Quát, Vũ Thị Hương, Dương Thị Trường, Nguyễn Thị Nguyệt,Nguyễn Xuân Phượng, Lê Thị Lý Đ/c Bá+

đ/c Phương sử

11 1995 7 1198 Hoàng Kiều, Nguyễn Ngọc Nhuận, Hoàng Xuân, Nguyễn Văn Dũng, Hồ Thị Thể, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Cảnh Tĩnh Đ/c Bá+

đ/c Phương sử

12 1996 8 1372 Phan An, Mai Phong Cảnh, Đặng Thị Kim Duyên, Nguyễn Ngọc Nhuận, Hoàng Xuân, Hoàng Minh Hiển, Trương Thị Huyên, Hoàng Tất Cường Đ/c Hiển
13 1997 11 1455 Phạm Bá Quát, Lê Ngọc Hòa, Nguyễn Thành Quảng, Vũ Thị Hương, Lê Thị Thu, Dương Thị Trường, Lê Thị Lý, Mai Đình Lâm, Nguyễn Thị Nguyệt, Phạm Ngọc Bá, Cao Ngọc Nguyên Đ/c Quảng
14 1998 10 1437 Hoàng Kiều, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Cảnh Tĩnh, Nguyễn Thị Hồng Hải, Hồ Thị Thể, Hoàng Thị Mai Phương Đ/c Hoan
15 1999 10 1406 Nguyễn Văn Chí, Mai Phong Cảnh, Hoàng Minh Hiển,Mai Thị Thủy, Trương Văn Cần, Nguyễn Thị Diệp, Lê Thị Lý, Đặng Kim Duyên, Nguyễn Thị Đam, Nguyễn Xuân Phượng, Đ/c Hiển
16 2000 10 1392 Nguyễn Danh Du, Hoàng Tất Cường, Nguyễn Xuân Phượng, Nguyễn Thành Quảng, Nguyễn Thị Nguyệt, Phạm Bá Quát, Dương Thị Trường, Lý Kim Oanh, Trịnh Thị Quyến, Phạm Ngọc Bá Đ/c Du
17 2001 9 1397 Nguyễn Văn Dũng, Mai Văn Tấn, Nguyễn Cảnh Tĩnh, Hồ Thị Thể, Hoàng Kiều, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Thị Huế, Cao Ngọc Nguyên, Nguyễn Thị Kim Oanh Đ/c Hoan
18 2002 9 1384 Hồ Thị Thể, Lê Ngọc Hòa, Lê Thị Lý, Trương Văn Cần, Nguyễn Thị Thu Hương, Đặng Kim Duyên, Mai Phong Cảnh, Hoàng Minh Hiển, Nguyễn Thị Thanh Hải. Đ/c Hương H
19 2003 10 1392 Nguyễn Thành Quảng, Dương Thị Trường, Phạm Bá Quát, Hoàng Thị Xuân, Mai Thị Dung, Trịnh Thị Quyến, Phạm Ngọc Bá, Nguyễn Thị Diệp, Lê Thị Hợp, Nguyễn Danh Du Đ/c Quảng
20 2004 9 1322 Mai Văn Tấn, Mai Thanh Hà, Mai Thị Thủy, Phạm Thị Hiền, Hoàng Kiều, Nguyễn Cảnh Tĩnh, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Văn Dũng, Cao Ngọc Nguyên Đ/c Hoan
21 2005 10 1348 Nguyễn Thị Thanh Hải, Lê Thị Lý, Nguyễn Thị Sen, Hoàng Minh Hiển, Nguyễn Thị Thu Hương, Mai Phong Cảnh, Trịnh Thị Hà, Trương Văn Cần, Hồ Thị Thể, Đặng Kim Duyên Đ/c Hương H
22 2006 10 1372 Nguyễn Thành Quảng, Lê Thị Hợp, Vũ Thị Liên, Hoàng Thị Xuân, Nguyễn Thị Đam, Nguyễn Thị Điệp, Phạm Ngọc Bá, Tống Thị Nguyệt Minh, Lê Ngọc Hòa Đ/c Quảng
23 2007 10 1440 Nguyễn Thị Kim Oanh, Hoàng Kiều, Mai Thị Thủy, Mai Văn Tấn, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Hoan, Cao Ngọc Nguyên, Mai Thanh Hà, Lý Kim Oanh Đ/c Oanh -PHT
24 2008 10 1374 Trịnh Thị Quyến, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Cảnh Tĩnh, Trần Thị Thanh Hải, Đặng Kim Duyên, Nguyễn Thị Thanh Hải, Vũ Quý Phương, Trần Thị Mai Hương, Vũ Thị Thanh Nhàn, Hồ Thị Thể Đ/c HươngH
25 2009 10 1370 Phạm Ngọc Bá, Lê Ngọc Hòa, Phạm Thị Hiền, Mai Thị Dung, Hoàng Thị Mai Phương, Hoàng Xuân, Phùng Thị Mai Hoa, Vũ Thị Liên, Lê Thị Hợp, Nguyễn Thị Đam Đ/c Phương sử
26 2010 10 1378 Nguyễn Thanh Tùng, Cao Ngọc Nguyên, Ngô Kim Trọng, Mai Thanh Hà, Đỗ Thị Thanh Mai, Trịnh Thị Lan Phương, Nguyễn Thành Quảng, Mai Thị Thủy, Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Văn Dũng Đ/c VQ Phương
27 2011 10 1390 Vũ Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Hồng Hải, Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị HạnhV, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Công Hoan, Trịnh Thị Quyến Đ/c VQ Phương
28 2012 10 1343 Hoàng Thị Mai Phương, Đỗ Thị Thanh Mai, Mai Thị Dung, Phạm Thu Hằng, Lê Thị Hợp, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Thị Thanh Nhàn, Mai Thanh Hà, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Đam Đ/c VQ Phương
29 2013 10 1271 Trần Thị Vân, Lưu Thị Cúc, Nguyễn Thanh Tùng, Trịnh Kim Đào, Ngô Thị Thủy, Lê Thị Hợp, Ngô Kim Trọng, Trịnh Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Tống Nguyệt Minh Đ/c VQ Phương
30 2014 9 1081 Trịnh Thị Quyến, Lê Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Hải, Vũ Quý Phương, Nguyễn Thị Thu Hương, Trịnh Thị Hà, Lại Thị Hải, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Lệ Quyên Đ/c VQ Phương
31 2015 9 915 Nguyễn Văn Dũng. Vũ Thị Thanh Nhàn, Mai Thị Dung, Phạm Thu Hằng, Phùng Thị Mai Hoa, Hoàng Thị Mai Phương, Lưu Thị Cúc, Phạm Thị Hiền, Mai Thanh Hà
32 2016 6 837 Trần Thị Vân, Lê Thị Phương Lan, Lê Thị Thu Hà, Trịnh Thị Lan Phương, Nguyễn Thành Quảng, Phùng Thị  Thúy Hà
33 2017 6 897 Trịnh Thị Thanh Hải, Nguyễn Lệ Quyên, Dương Thị Ngọc Trang, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Thu Hương, Phùng Thị Mai Hoa
34 2018 7 926 Vũ Thị Thanh Nhàn, Đỗ Thị Thanh Mai, Mai Thị Dung, Phạm Thu Hằng, Phạm Thị Hiền, Mai Thanh Hà, Lưu Thị Cúc

Kết nối với chúng tôi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG P.T.T.H BỈM SƠN

Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hải : hainv.thptbimson@thanhhoa.edu.vn

Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh tài trợ www.binhminh.com.vn